Szanowni Państwo!
Jak co roku zgłaszamy naszych uzdolnionych uczniów do stypendium w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas V-VIII którzy:
1) są laureatami olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
3) legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim,
Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i być mieszkańcem Mysłowic.
W przypadku ubiegania się o stypendium brane są pod uwagę osiągnięcia za poprzedni rok szkolny czyli od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Jeśli Państwa dziecko spełnia kryteria wymagane do ubiegania się o stypendium, prosimy o dostarczenie kserokopii osiągnięć/ dyplomów z oryginałem do wglądu (maksymalnie 5 najważniejszych osiągnięć) do pani Dagmary Szaramy w terminie do 24 września 2021r.
Szkolna komisja stypendialna po weryfikacji osiągnięć skompletuje pełną dokumentację wymaganą do złożenia wniosku i złoży wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miasta.
Szczegóły dotyczące stypendium znajdują się na stronie Urzędu Miasta pod
linkiem
Prosimy dołączyć wydrukowane i podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego oświadczenie RODO