REGULAMIN

przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach.

§ 1

 1. Organizatorem egzaminu w zakresie karty rowerowej jest dyrektor szkoły, który wyznacza egzaminatora spośród uprawnionych do tego członków Rady Pedagogicznej.
 2. Egzamin zostaje przeprowadzony na podstawie:
  a) Ustawy o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011r.
  b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
  c) Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym”.

§ 2

1. Uczestnikiem egzaminu w zakresie karty rowerowej mogą być uczniowie, którzy:
a) osiągnęli wymagany wiek – ukończyli 10 lat (najpóźniej w dniu egzaminu praktycznego)
b) dostarczyli do egzaminatora wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” zawierający m.in.:

 • dane osobowe kandydata ubiegającego się o kartę rowerową;
 • „opinię nauczyciela” (wychowawcy) – czytelny podpis nauczyciela i datę;
 • „zgodę rodziców” – czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych z dopiskiem ”wyrażam zgodę”.

2. „Arkusz zaliczeń ucznia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” należy złożyć, do egzaminatora, najpóźniej cztery dni przed wyznaczoną datą egzaminu teoretycznego.
4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest złożenie „Arkusza zaliczeń ucznia” oraz posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

§ 3

1. Egzamin w zakresie karty rowerowej będzie odbywał się raz w roku szkolnym.
a) Termin egzaminu podany zostanie na stronie internetowej szkoły, przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
b) Egzamin składa się z:

 • części teoretycznej – trwającej 35 minut, złożonej 25 pytań testowych, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • części praktycznej – jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi 10 minut.2. Egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie szkoły

2. Egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie szkoły.
3. Egzamin praktyczny odbędzie się w miasteczku ruchu drogowego, przy hali widowiskowo-sportowej MOSIR na Bończyku.
4. Uczniowie, którzy będą zdawali egzamin  praktyczny, powinni przyprowadzić (należy go prowadzić, nie jechać na nim) ze sobą, do szkoły, rower.     Winni          być     także wyposażeni w kask ochronny.
5. Na egzamin praktyczny uczniowie udają się wraz z egzaminatorem. Wyruszają spod szkoły o wyznaczonej godzinie.
6. W przypadku niezaliczenia egzaminu teoretycznego, w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim (ostatecznym w danym roku szkolnym) terminie. Termin ustala egzaminator w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ogłasza go na minimum 5 dni przed egzaminem.
7. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu teoretycznego, w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić tylko do jednego egzaminu, wyznaczonego w drugim terminie. Termin ustala egzaminator w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ogłasza go na minimum 5 dni przed egzaminem. W przypadku niezdania egzaminu w w/w terminie uczeń ma prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu dopiero w następnym roku szkolnym, na tych samych warunkach.
8. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego, w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim (ostatecznym w danym roku szkolnym) terminie. Termin ustala egzaminator w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wyznacza termin następnego egzaminu do 3 dni po niezdanym egzaminie.
9. W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego, w drugim terminie, uczeń ma prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu dopiero w następnym roku szkolnym z obowiązkiem powtórnego zdawania całego egzaminu.
10. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego, w drugim terminie, uczeń ma prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu dopiero w następnym roku szkolnym z obowiązkiem powtórnego zdawania całego egzaminu.
11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
12. Aby zdać egzamin w części teoretycznej, uczeń musi uzyskać minimum 80% poprawnych odpowiedzi, tj. 20 pytań. Nie dopuszcza się skreśleń!
13. Do egzaminu praktycznego uczeń może przystąpić jedynie na rowerze posiadającym obowiązkowe wyposażenie, powinien mieć także kask ochronny.
14. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
15. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie
b) jazda do przodu po prostej i łukach
c) jazda po łukach w kształcie cyfry 8
d) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
e) prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:

 • skręt w prawo i w lewo
 • omijanie
 • włączanie się do ruchu

16. Wyniki egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do „Arkusza zaliczeń ucznia”:
a) P – jeżeli wynik jest pozytywny
b) N – jeżeli wynik jest negatywny
c) X – jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu.
17. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i jest on przechowywany w archiwum.

§ 4

1. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z obu części egzaminu, składa zdjęcie legitymacyjne w formacie 45 mm x 35 mm, do szkolnego koordynatora lub w sekretariacie szkoły.
2. Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły.
3. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
4. Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.
5. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie w ciągu 2 tygodni od czasu egzaminu.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę zgodną z odrębnymi przepisami.
7. Duplikat może być wydany do ukończenia 18 roku życia przez zdającego.
8. Koordynatorem wszystkich działań jest egzaminator.

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ