REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

zawiera zalecenia wskazane w wytycznych sanitarnych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli i szkół zostają wprowadzone i obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach od 1 września 2020 r. na czas pandemii, zgodnie w wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych:

1. Procedury dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w klasach I-VIII.

2. Procedury dotyczące korzystania z szatni w klasach I-VIII.

3. Procedury organizacji bezpiecznych przerw międzylekcyjnych.

4. Procedury podczas zajęć wychowania fizycznego.

5. Procedury dotyczące zajęć dodatkowych/specjalistycznych w szkole.

6. Procedury przeprowadzania egzaminów w szkole.

7. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w bibliotece szkolnej.

8. Procedury organizacji zajęć w świetlicy szkolnej.

9. Procedury przygotowywania i wydawania posiłków.

10. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej.

11. Procedury postępowania na wypadek zakażenia COVID-19.

12. Procedura przychodzenia do szkoły rodziców/prawnych opiekunów i osób trzecich w czasie epidemii.

13. Wytyczne dla Rady Pedagogicznej.

14. Wytyczne dla Rady Rodziców.

15. Wytyczne dla Samorządu Uczniowskiego.

16. Regulamin edukacji zdalnej.

17. Procedura higieny pomieszczeń.

18. Regulamin funkcjonowania sklepiku szkolnego