CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
  2. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych.
  3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
  4. Prowadzenie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie.
  6. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  7. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
  8. Rozwijanie i uczenie samodzielności.
  9. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
  10. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami.

 

PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Godzina Rodzaj zajęć
6.30 – 9.00 przygotowywanie się do zajęć,
zespoły pomocy koleżeńskiej,
gry i zabawy wprowadzające,
zabawy rozwijające koncentracje,
czytanie literatury dziecięcej,
oglądanie bajek i programów edukacyjnych.
9.00 – 10.30 dowolne gry i zabawy dzieci,
gry planszowe,
układanki tematyczne,
rysowanie,
kolorowanie.
10.30 – 12.00 przerwy obiadowe,
porządkowanie świetlicy,
układanie gier, puzzli i innych pomocy dydaktycznych,
pomoc w odrabianiu zadań domowych.
12.00 – 13.30 przerwy obiadowe,
odrabianie zadań domowych,
czytanie literatury dziecięcej,
rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,
gry planszowe,
zajęcia plastyczne.
13.30 – 17.00 gry i zabawy ruchowe,
gry komputerowe,
zajęcia integracyjne,
zabawy z chustą animacyjną,
zabawy ćwiczące sprawność manualną,
programy i filmy edukacyjne oraz bajki,
zajęcia plastyczne,
porządkowanie świetlicy.

 

Plan zajęć dnia zawsze może ulec zmianie, stosownie do zaistniałych okoliczności.

Regulamin Stołówki

Regulamin Świetlicy

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

Zasady rekrutacji