OBRAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSŁOWICACH

Budynek naszej szkoły mieści się w spokojnej dzielnicy Mysłowice- Janów, 2 km od centrum miasta. W jej obrębie znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki, bieżnia do skoków w dal, duży taras oraz pas zieleni. W 2006 r. budynek szkolny został odnowiony. Od tego czasu bardzo dużo zmieniło się także wewnątrz szkoły. Wymiana drzwi, oświetlenia, remonty łazienek, wyposażenie sal w tablice multimedialne, utworzenie nowej pracowni, to wszystko korzystnie wpływa na dobre samopoczucie uczniów oraz efektywność nauczania. Szkoła i jej otoczenie są monitorowane, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 sięga XIX wieku:

 • 1896r. powstał pierwszy budynek szkoły przy ulicy Janowskiej 2
 • 1922r. szkoła otrzymała imię Karola Miarki
 • 2 września 1962r. nastąpiło przekazanie nowego budynku SP nr 3 przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 6, patronem szkoły został Edward Żabiński
 • 2003r.szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”
 • 2007r. szkoła otrzymała certyfikat „Śląskiej szkoły jakości”
 • 21 marca 2006r. przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu
 • dwukrotnie brała udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Comenius
 • 2010r. szkoła zorganizowała VI Zlot Szkół im. KOU
 • 2016/ 2017r. szkoła obchodziła 95 jubileusz swojej działalności
 • 2021/2022r. szkoła obchodziła 100-lecie swojego istnienia

Dyrektorami nowej szkoły byli:
Władysław Zadęcki,
Bogusława Olender,
Jacek Jasiński (1976- 1982)
Maria Palewicz (1982- 1992)
Henryk Karkoszka ( 1992-2012)
Barbara Zawiślak (2012-2022)

Od roku 2022r. dyrektorem szkoły jest Agnieszka Lasocka.

100% kadry pedagogicznej posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, a wielu nauczycieli dodatkowe kwalifikacje. Ważnym walorem naszej placówki jest jej rodzinny charakter. Grono pedagogiczne aktywnie współpracuje z rodzicami podczas licznych uroczystości i programów szkolnych. Prężnie działająca Rada Rodziców reprezentuje interesy dzieci, jak również wspiera działania nauczycieli. Nauczyciele spotykają się z rodzicami indywidualnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz podczas zebrań i konsultacji. Ponadto nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Librus. Mają w ten sposób możliwość informowania rodziców o możliwościach i potrzebach dzieci.
Uczniom mającym szczególne potrzeby edukacyjne pomagamy poprzez: zespoły dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia indywidualne. W szkole działa świetlica oraz stołówka szkolna, corocznie odbywa się festyn rodzinny, mają miejsce wspólne wyjazdy na wycieczki, do teatrów i kin. Ciekawie prowadzone programy edukacyjne pozwalają na poznanie każdego dziecka w różnych sytuacjach. Corocznie szkoła uczestniczy w Zlocie Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, utrzymuje przyjazny kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz często gości Kawalerów Orderu Uśmiechu- naszych Patronów. Nasi uczniowie korzystają z programu „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, poznają ciekawe zakątki naszego kraju w ramach SKKT, uczestniczą w warsztatach edukacyjnych Pana Korka. Szkoła może poszczycić się też wieloma laureatami Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego i Matematyki. Nasi uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej i językowej z tablicą multimedialną, bogato wyposażonej biblioteki, sali gimnastycznej, stołówki i świetlicy szkolnej.

W roku szkolnym 2021/ 2022 szkoła obchodziła 100- lecie istnienia.

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY – DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach usytuowana jest w dzielnicy Mysłowic – Janowie. Z dniem 1 września 2017 roku po wprowadzeniu nowej struktury szkolnictwa została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. W roku szkolnym 2022/2023 obowiązek szkolny realizuje 352 uczniów w 20 oddziałach, w tym dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie , dwie czwarte, dwie piąte, dwie szóste, dwie siódme i cztery ósme. Kadra pedagogiczna liczy 51 nauczycieli. Na bieżąco wzbogacana jest baza naukowa szkoły.
Do naszej szkoły uczęszczają również dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami i schorzeniami. Dzieci te otoczone są opieką, mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, a także dydaktyczno – wyrównawcze. Mają też zapewnioną opiekę świetlicy i posiłki w stołówce szkolnej.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i akacjach charytatywnych ucząc się w ten sposób empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoła dysponuje pomieszczeniami, sprzętem i pomocami oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Duży nacisk kładzie się na współpracę z rodzicami, ponieważ tylko wspólne oddziaływania wychowawcze na gruncie dom rodzinny – szkoła mogą przynieść oczekiwane i pozytywne efekty wychowawcze. W tym celu organizujemy cykliczne zebrania z rodzicami oraz konsultacje w ramach godzin dyspozycji nauczycieli dla rodziców. Szkoła zlokalizowana jest w dzielnicy Janów oddalonej od centrum miasta. Teren jest w miarę bezpieczny z uwagi na odległość od drogi głównej. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły, jak również na zewnątrz szkoły został zainstalowany monitoring. Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek szkoły jest zamykany. Prowadzony jest rejestr osób trzecich wchodzących na teren szkoły. Podczas trwania zajęć lekcyjnych na korytarzach dyżurują pracownicy obsługi. Na przerwach dyżurami objęte są nie tylko korytarze szkolne, ale również pomieszczenia uważane przez uczniów za konfliktowe (toalety, szatnia oraz pomieszczenia przy sali gimnastycznej). Z analizy dokumentacji szkolnej, obserwacji, rozmów oraz ankiet wynika, że z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole. Czynione są wszelkie starania, aby zminimalizować występujące sporadycznie wśród uczniów następujące problemy: konflikty rówieśnicze, zachowania agresywne wobec rówieśników, pojedyncze przypadki autoagresji, elementy przemocy rówieśniczej (dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz norm i zasad obowiązujących w szkole, wulgarne słownictwo), brak motywacji do nauki, negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, brak poszanowania własności prywatnej i szkolnej.
Środowisko rodzinne naszych uczniów jest zróżnicowane pod względem struktury zatrudnienia, zamożności i poziomu życia. Na przestrzeni ostatnich lat nie zanotowano szczególnej eskalacji problemów społecznych takich jak: eurosieroctwo, bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia w rodzinach. Natomiast zarejestrowano ilościowy i jakościowy wzrost problemów w obszarze życia rodzinnego naszych uczniów. Są one czynnikiem ryzyka występowania zachowań zagrażających prawidłowemu rozwojowi dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Są to najczęściej: zaburzenia więzi rodzinnych, separacje, rozwody, wysoki poziom konfliktów w rodzinach, niekonsekwencja w wychowaniu, nadmierna tolerancja, modelowanie nieprawidłowych zachowań i postaw, nieporadność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niespójny front wychowawczy rodziców, niewielkie zainteresowanie rodziców sprawami szkolnymi dziecka. W ostatnich latach wzrosła również liczba uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wśród uczniów naszej szkoły nie ma problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, a większość uczniów wie jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu. Nie zaobserwowano również zjawiska wagarów. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami takimi jak :

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mysłowicach,
 •  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Katowicach,
 • Komenda Miejska Policji,
 • Sąd Rejonowy w Mysłowicach – Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Zespół Nadzoru Kuratorskiego,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela,
 • Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • Urząd Miasta w Mysłowicach,
 • Straż Miejska w Mysłowicach.