Projektodawca: Miasto Mysłowice
Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Trójeczka do przodu

Status: W trakcie realizacji
Koszt: 624 900,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:   624 900,00 zł

Dofinansowanie: 562 410,00 zł

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach. Celem projektu jest wzrost do końca grudnia 2022 roku poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych i/lub ICT i/lub posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 104 uczniów i 88 uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach w województwie śląskim, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu poprzez niezbędne doposażenie 1 placówki sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni na potrzeby oferowanych zajęć. W ramach projektu realizowany będzie I i II typ operacji wskazany w dokumentacji konkursowej. Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3. Termin realizacji projektu 04.05.2021-31.12.2022. Obszar realizacji Miasto Mysłowice.