Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
składająca się z Misji Szkoły, Wizji Szkoły oraz Modelu Absolwenta


1. Misja szkoły
Uczeń czuje się dobrze w szkole, rodzinie, środowisku, jest człowiekiem kulturalnym, o nienagannej postawie etyczno-moralnej.
2. Wizja szkoły
Nasza szkoła jest kreatywna i bezpieczna, w atmosferze przyjaźni i wzajemnej akceptacji wspomaga rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.
    1) Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:
        • jasno formułujemy wymagania edukacyjne,
        • posiadamy motywujące zasady oceniania,
        • rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze dobytej wiedzy i zastosowania jej w praktyce,
        • wykorzystujemy aktywizujące metody pracy,
        • umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych,
        • rozwijamy zdolności komunikacyjne uczniów oraz umiejętność współpracy w grupie.
    2) Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę w szkole:
        • spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny,
        • systematycznie modernizujemy bazę lokalową szkoły i jej otoczenie,
        • nadzorujemy bezpieczeństwo dzieci poprzez monitoring oraz opiekę wszystkich pracowników szkoły,
        • angażujemy rodziców do systematycznej współpracy.
     3) Wprowadzamy w świat kultury i wartości:
        • uczymy szacunku i tolerancji,
        • zapoznajemy z prawami i obowiązkami ucznia,
        • współpracujemy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka,
        • kształtujemy prawidłową postawę obywatelską ucznia,
        • promujemy zdrowy styl życia,
        • dbamy o kontakt z kulturą i sztuką,
        • zapoznajemy z tradycją naszego regionu.

     4) Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia:
        • posiadamy dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, która ciągle poszerzaswoje kwalifikacje,
        • wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych,
        • zapewniamy kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych,
        • motywujemy uczniów do udziału w zawodach i konkursach,
        • umożliwiamy uczniom udział w różnych kołach zainteresowań,
        • w celu poszerzenia oferty szkoły nawiązujemy współpracę z zewnętrznymi firmami edukacyjnymi.
     5. Promujemy szkołę:
        • prezentujemy swoje osiągnięcia na terenie miasta, województwa, kraju oraz w świecie,
        • prowadzimy szkolną stronę internetową,
        • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
        • pozyskujemy sojuszników naszych działań.
3. Model absolwenta naszej szkoły
        • Uczeń naszej szkoły rozwija się wszechstronnie w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.
        • Potrafi wykorzystywać nowoczesne metody rozwijające kreatywność i samodzielność.
        • Posiada umiejętności językowe ułatwiające mu nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie.
        • Zachowuje odpowiednie postawy etyczne i moralne.
        • Rozwija swoje pasje oraz uzdolnienia.
        • Propaguje wartości zdrowego stylu życia.
        • Posługuje się technologią informacyjną i komputerową.
        • Prezentuje postawy obywatelskie w poszanowaniu tradycji i kultury własnego regionu i narodu.
        • Potrafi pracować w zespole.
        • Jest empatyczny i tolerancyjny.
        • Potrafi rozpoznać i wskazać swoje mocne i słabe strony.