Facebook Like


Kalendarz
<< Grudzień 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
SKKTPROGRAM SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO

1. Wstęp
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach działa w oparciu o niniejszy program.
Czas realizacji programu obejmuje jeden rok nauki.
Zajęcia SKKT przeznaczone są dla uczniów klas 2-8 szkoły podstawowej
Opiekunowie koła SKKT – mgr Dominika Malordy, mgr Mateusz Wiernek

2. Ogólna charakterystyka programu
Nabór do Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego odbywa się na zasadzie dobrowolności.
Przystępując do SKKT uczeń zobowiązuje się uczestniczyć w zebraniach, imprezach i pracach podejmowanych przez koło.
Każdy uczeń ma możliwość rozwijania własnych zainteresowań turystycznych.

3. Sposoby realizacji programu
Spotkania SKKT odbywać się będą w miarę potrzeb.

4. Cele ogólne
Podstawowym celem SKKT jest rozwijanie wśród członków zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, poznawanie obiektów przyrodniczych Polski, jej tradycji, kultury oraz pogłębianie wiedzy o własnym regionie.

5. Cele i zadania szczegółowe
● poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych o dużych walorach poznawczych,
● pogłębianie wiedzy o własnym regionie, dziedzictwie kulturowym regionu, tradycji, zabytkach kultury i historii,
● wytwarzanie bliskich więzi ze środowiskiem regionu poprzez piesze wędrówki,
● organizowanie konkursów o tematyce regionalnej,
● upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej,
● organizacja wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie,
● opracowanie albumów dotyczących poznanych miejsc
● upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, programów telewizyjnych oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
● wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.

6. Formy pracy
1. Zajęcia w sali lekcyjnej:
a) organizacyjne- poświęcone organizacji prac koła, wycieczki, rajdu,
b) popularnonaukowe – poświęcone przygotowaniom do konkursów, zagadnieniom związanych z opracowaniem albumów,
c) ćwiczeniowe – wykorzystujące wiedzę w praktyce ( konkursy, ćwiczenia itp.)
2. Zajęcia terenowe:
a) wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze,
b) ćwiczeniowo – praktyczne- wykorzystujące wiedzę praktyczną poza szkołą, np. orientacja w terenie,

7. Metody pracy
- operatywna – analiza map, rysunków, tabel, praca z mapą, tekstem,
- praktyczna – obserwacja i badania w terenie, wycieczki, ćwiczenia rysunkowe, obliczeniowe,
- eksponująca – pokaz, film,
- podająca – pogadanka, opis, instrukcja,
- aktywizująca –, dyskusja dydaktyczna,
- kreatywna – burza mózgów

8. Przewidywane osiągnięcia uczniów
W ramach przeprowadzonych zajęć SKKT uczeń osiągnie następujące umiejętności:
poszerza wiedzę na temat Polski,
zna własny region, jego historię i tradycje,
właściwie posługuje się mapą w różnych sytuacjach,
trafnie interpretuje dane statystyczne,
właściwie analizuje wykresy i diagramy,
dba i troszczy się o stan środowiska przyrodniczego,
upowszechnia formy aktywnego wypoczynku,
promuje region, w którym mieszka,
pogłębia wiedzę z różnych dziedzin życia,
upowszechnia turystykę i krajoznawstwo w szkole i gminie.

9. Ewaluacja programu
Opracowany program poddawany będzie ciągłej ewaluacji w celu jego ulepszenia, dostosowania do potrzeb szkoły i dokonywania w nim zmian.
Ewaluacji będzie podlegać:
➔ przydatność zdobytych wiadomości i umiejętności w przyszłości np. na egzaminie ósmoklasisty, w życiu codziennym,
➔ atrakcyjność programu dla ucznia,
➔ czy założone cele zostały osiągnięte.
Narzędziami do zbierania informacji będą:
➔ obserwacje,
➔ wywiady z uczniami,
➔ ankiety.


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 3 Mysłowice 2014
41-400 Mysłowice, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
tel. +48 32 222 25 39 fax +48 32 223 28 184,830,432 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.